A factura electrónica. A sinatura electrónica e a emisión, recepción e conservación con seguridade xurídica e técnica de documentos e calquera outro tipo de información producida dentro da empresa e nas relacións con outras empresas, particulares e a administración pública. Instalación, configuración, uso e adaptación, se fose o caso, a un entorno educativo de formación profesional, das ferramentas utilizadas con esta finalidade na empresa e/ou administración pública.