Help with Search courses

A factura electrónica. A sinatura electrónica e a emisión, recepción e conservación con seguridade xurídica e técnica de documentos e calquera outro tipo de información producida dentro da empresa e nas relacións con outras empresas, particulares e a administración pública. Instalación, configuración, uso e adaptación, se fose o caso, a un entorno educativo de formación profesional, das ferramentas utilizadas con esta finalidade na empresa e/ou administración pública.


Sistema de planificación de recursos empresariais ODOO: módulos de contabilidade, facturación, almacén, recursos humanos, CRM e tenda de comercio electrónico.

Premiado pola resolución do 30 de abril de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional onde se impartan ensinanzas de formación profesional, convocados na resolución do 19 de decembro de 2018.

Participantes:

Web oficial do anuncio da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria coa resolución: http://www.edu.xunta.es/fp/premios-proxectos-innovacion-fp-2019-premiados